Minimal quantity lubrication (MQL)

Unutrašnje podmazivanje minimalnom kolicinom maziva

Princip

Sa unutrašnjim MQL stvara se aerosol u rezervoaru opreme i ubacuje se kroz rotirajuce vreteno alata. Ulje koje se dovodi kompletno se koristi bez otpada (ostataka) uz optimalnu kolicinu maziva.
Podmazivanje sa minimalnom kolicinom je cista alternativa za podmazivanje alatnih mašina i idealan nacin za zamenu procesa rezanja na suvo. Umesto konvencionalnih tecnosti za hladenje i podmazivanje (emulzije) koriste se biomaziva bez dodataka vode. Ona mogu biti optimizovana za odredene procese obrade uz pomoc aditiva

Prednosti podmazivanja minimalnom kolicinom maziva

• Smanjenje troškova
• Nije potrebno sredstvo za hladenje
• Komponente kao što su filteri za mazivo i uredaji za pracenje stanja mogu biti izuzeti
• Ne postoje dodatni troškovi za uklanjanje metalnih opiljaka i emulzije
• Nema potrebe za cestim cišcenjem radnog mesta

Bolja produktivnost

• Znacajno smanjenje vremena proizvodnje
• Veca efikasnost rezanja
• Radni vek alata se produžuje do 300%
• Pouzdana kontrola procesa proizvodnje

Eksploatacija i tehnološke prednosti

• Rešenja za prvu ugradnju i naknadnu ugradnju
• Paralelna upotreba za suvi i proces obrade sa emulzijom
• Nije potrebna promena u konstrukciji vretena
• Bolji kvalitet površinske obrade

Primena

Brušenje, glodanje, završne fine obrade površina, ceono brušenje, valjanje , bušenje, razvrtanje, glodanja navoja, secenje kružnim i trakastim testerama, provlašenje, oblikovanje...

Proizvodi

Moderni mašinski centri sa velikim brojem razlicitih alata zahtevaju individualnu kontrolu kvaliteta i kolicine aerosola i t podaci moraju biti ubaceni u programu alatne mašine. Ovaj nacin upravljanja svakim procesom ponaosob omogucen je putem LubriLean DigitalSuper sistema.
Sa ovim sistemom potreban kvalitet aerosola se podešava rucnom regulacijom pritiska vazduha i kolicine maziva.

Prednosti LubriLean palete proizvoda

• Može se upotrebljavati u svim proizvodnim procesima, mada su narocito pogodni za male alate i visoke brzine rezanja
• Mala vremena odziva nakon izmene alata
• Nema pokretnih delova samim tim ni habanja
• Lako se integriše u sistem alatne mašine

Spoljnje podmazivanje minimalnom kolicinom maziva (MQL)
LubriLean, Vectolub


Princip

Sa spoljnjim podmazivanjem minimalnom kolicinom maziva merena kolicina maziva se atomizira u sprej brizgaljki sa komprimovanim vazduhom. Proizvode se mikrokapljice koje dopiru do tacke podmazivanja zajedno sa vazduhom koji je nosioc i to bez pravljenja ulje magle.

Primena

Rezni alati i alati za oblikovanje

LubriLean

Komprimovani vazduh se dovodi u rezervoar sa mazivom. Kao rezultat, mazivo dolazi do rasprskivaca putem cevnih vodova. Linije za podmazivanje su koaksijalne tako da se sredstvo za podmazivanje i vazduh dopremaju do rasprskivaca nezavisno jedno od drugog. Aerosol nastaje u samoj brizgaljki. Mazivo se razbija u izuzetno fine cestice sa strujom komprimovanog vazduha nakon cegase velikom preciznošcu dozira na potrebno mesto.
Regulacija potrebne kolicine maziva i vazduha kao i podešavanje pritiska vazduha u rezervoaru se podešava rucno peko kontrolnih ventila.
LubriLean Basic i Smart sistemi sa minimalnom kolicinom maziva sastoje se od rezervoara za mazivo, jedne ili više jedinica za mešanje i koaksijalnih linija sa rasprskivacima.

Prednosti

• Povezivanje konvencionalnih alatnih mašina je jeftino
• Nema curenja brizgaljki po prekidu rada sistema
• Moguca s velika rastojanja doziranja do 300mm
• Male kolicine maziva zahvaljujuci specijalnim rasprskivacima


Vectolub

Pneumatski pogonjene klipne pumpe potiskuju mazivo kroz koaksijalni vod do razprskivaca
Vazduh niskog pritiska se ciklonski ubacuje u rasprskivac i razbija izmerenu kolicinu maziva u mikrokapi koje tada dopiru dotacke podmazivanja zajedno sa vazduhom nosiocem i to bez formiranja uljne magle.
Vectolub sistem se sastoji od uljno/vazdušnih komponenti i rasprskivaca. Ove komponente se instaliraju u jedinicu ili u odgovarajuci ormar (kucište).

 

 
Adresa: Standard Trade, 11080 Zemun, Cvijićeva bb. Telefon: +381 11 2618-771, Email: standard@eunet.rs